Alapelveink

A szociáldemokrácia megszületése pillanatától kezdve a kisemberek, a bérből és fizetésből élők, a kisvállalkozók, a nyugdíjasok és minden nehéz sorsú, az élet perifériájára szorult ember mozgalma volt. Egyetlen céllal, hogy megvalósítsa a szabadságon, a szolidaritáson, az igazságosságon, valamint a biztonságon és a tisztességen alapuló jóléti államot. Az MSZDP értelmezésében a jóléti állam egy olyan rendszer, ahol az állampolgárok többsége tisztes jómódban él, ahol egyetlen ember sem éhezhet, nem maradhat fedél nélkül, nem lehet munkátlanul, ahol feltételek nélkül gyógyulhat és tanulhat.

A jóléti állam első és legfontosabb talpköve polgárainak szabadsága, azaz emberi szabadságjogainak összessége

​Ma már természetesnek vesszük a lelkiismeret, a szólás, az írás, a gyülekezés szabadságát, de a szabadság azt is jelenti, hogy minden embert megillet az egészséghez, a tiszta környezethez, a munkához, vagy a szabad vállalkozáshoz való jog. ​A szociáldemokraták tudják, hogy a piacgazdaság az a keret, amelyben minden ember szabadon fejtheti ki a személyiségét. Ellenben a szabadságnak is van korlátja: ez pedig nem más, mint a közjó szolgálata, valamint a másik ember szabadsága és méltósága.

A jóléti állam másik talpköve az igazságosság

Nem születtünk egyformának: génjeink különböző hajlammal és tehetséggel ruháztak fel, különböző a családi és társadalmi környezet, amelyben felnövünk. A létért való küzdelembe egyesek már eleve előnnyel, mások hátránnyal indulnak. ​A szociáldemokrácia sem tud mindenkit egyenlővé alakítani, de a kapitalizmus negatív vonásainak visszaszorításával, az esélyegyenlőség megteremtésével csökkenteni kívánja azt a szakadékot, amely az egyes társadalmi rétegek közt tátong.

A jóléti állam harmadik talpköve a szolidaritás

​Minden meghatározásnál egyszerűbben és szebben fejezik ki a szolidaritást Vörösmarty oly sokszor idézett sorai: „…nem vagyok magam /testvéreim vannak számos milliók/ én védem őket, ők megvédenek engem”. A szolidaritás egyik formája a progresszív adózás és annak közmegegyezéses elosztása. Másik formája a kötelező beteg-rokkant és nyugdíj biztosítás. A harmadik az erős és független, az ország politikai életét jelentősen befolyásoló szakszervezetek jelenléte, amelyeknek érdekvédő szerepét – beleérte az üdülési és kulturális szolgáltatásokat is – egy szociális demokráciában a szó, az írás, a gyülekezés szabadságán kívül a sztrájkjog is biztosítja.

A jóléti állam negyedik talpköve a biztonság, a szó legtágabb értelmében

​Az MSZDP értelmezésében ebbe a körbe tartozik határaink biztonsága, a belső rend, azaz az élet és a javak biztonsága, felkészülés a természeti csapásokra, az első lakás és az első munkahely garanciája, a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyek biztonsága, teljes bizalom az egészségügyi ellátásban és a nyugdíjrendszerben.

A jóléti állam ötödik talpköve állampolgárainak tisztessége

Az MSZDP értelmezésében a tisztesség az egyén, vagy közösség boldogulásának az az útja, amely nem jár egy másik egyén, vagy közösség erkölcsi, vagy anyagi kárával. Ezért az MSZDP elfogadható társadalmi magatartásnak tartja a tisztességes versenyt a gazdasági és társadalmi élet minden területén, de megengedhetetlennek, sőt megszüntetendőnek tartja a spekulációt, a protekcionizmust, vagy a korrupció valamennyi fajtáját.

A tisztesség nem csak baloldali érték, hanem általános emberi érték is. Ezt valljuk magunkénak mi is!

​Magyarország 1989-ben, és az azt követő évtizedben nem csak az első békés gazdasági és politikai rendszerváltó országok közé tartozott, hanem azon kivételes országok közé, amelyek külső segítség nélkül, önmaguktól, önállóan építették/alakították ki a jogállam és az európai demokrácia alapintézményeit. Önállóan hajtották végre a gazdaságilag és társadalmilag szükséges reformokat.

​A rendszerátalakítás folyamatának napjainkig tartó második felében történtek azonban sajnálatos módon arra engednek következtetni, hogy az egyes ciklusokban a parlamenti pártok nem a társadalom minden tagjával, azok munkához jutásával, jólétükkel vagy elszegényedésükkel, magárahagyottságával törődnek, hanem saját maguk, másodsorban más pártok problémáival, főleg egymás lejáratásával, ezeken keresztül kizárólag a hatalom megszerzésével, megtartásával, saját táboruk pozícióba hozásával vannak elfoglalva.

​Csak némelyik pártot érdekli, hogy a társadalom tagjai, a magyar emberek, nemzetiségek legnagyobb többsége nem magyar-, keresztény-, fiatal-, szabad- vagy egyéb demokrata akar lenni, hanem szabadságban, igazságos körülmények között, egymással szolidaritásban, biztonságban és tisztességesen akar élni. A társadalom tagjai, az emberek, a munkások, a polgárok a lehető legjobb szociális körülmények között, a szó legszorosabb értelmében vett demokráciában, jólétben és boldogságban akarnak élni!

Az MSZDP elkötelezett egy jóléti állam létrehozásában!

​Olyan jóléti állam létrehozásában, amely demokratikus alapokra, a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás szigorú elkülönítésére, a többpárti rendszeren nyugvó választásokra, és az önkormányzatiság elvére épít. ​Egy szociáldemokraták által vezetett jóléti államnak alapja, hogy nemcsak állampolgárai, hanem azok utódai számára is biztosítsa az élhető jövőt.

​A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az előzőekben megfogalmazott értékrend és alapelvek mentén alkotja meg „harmadikutas” programját, amely a jóléti, demokratikus, szolidáris államba vezeti el a

boldog és gazdag Magyarországot!

 


© Minden jog fenntartva.